YogiYoginins SÄRSKILDA VILLKOR

AVTALSVILLKOR

När du köper en resa av YogiYogini är det svensk konsumentlagstiftning, bl a paketreselagen och resegarantilagen som gäller. Avtalet mellan resenären och YogiYogini regleras av de allmänna och särskilda resevillkoren tillsammans med den information som finns publicerade på YogiYoginis hemsida vid tidpunkten för bokning. Specifik information som kommuniceras till resenären angående förändringar eller kompletteringar av nedanstående villkorspunkter ingår även i avtalet.

Numreringen av paragraferna i de särskilda villkoren följer numreringsordningen av paragraferna i de allmänna villkoren. Villkoren följer bestämmelserna i Paketreselagen. I fall där de allmänna och särskilda villkoren är motstridiga är det de särskilda villkoren som är gällande.

1. AVTALET

1.2.1 Muntliga löften av YogiYogini, som har betydelse för resenären skall vara noterade på bokningsbekräftelsen för att kunna åberopas. Missförstånd kan ske vid inboknings korrespondensen. Resenären skall därför kontrollera alla uppgifter som står på bokningsbekräftelsen (restid, inkvartering, priser osv.). Granskningen skall göras omgående och felaktigheter omedelbart påtalas.

1.3.1. Resenären är skyldig att hålla YogiYogini informerad om eventuell adressändring så att förändringar resplan, program och dylikt kan meddelas.

2. ANMÄLAN OCH BETALNING AV PRISET FÖR RESAN

2.5 Efter din bokning skickar vi en bekräftelse på avtalat arrangemang samt faktura avseende anmälningsavgift på 3 000 SEK per person. Anmälningsavgiften skall betalas inom 14 dagar. Slutbetalning av resan sker mot en andra faktura 60 dagar före avresa, såvida inte annat anges. Sker anmälan senare än 60 dagar före avresa skall hela resans pris inbetalas mot faktura inom 10 dagar. För enstaka resor kan anmälningsavgiften vara på annat belopp, vilket anges vid bokningstillfället.

3. RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING AV RESAN OCH EXPEDITIONSAVGIFTER

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:

3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 180 dagar före avresan skall resenären erlägga 50 % av resans pris.

3.1.2 Vid avbeställning mellan 180 och 90 dagar före avresan skall resenären erlägga 75 % av resans pris.

3.1.3 Sker avbeställningen mindre än 90 dagar före avresa skall resenären betala resans fulla pris.

3.3.1 Avbeställning av resa. Avbeställning ska göras omedelbart då hinder för resa uppkommer. Avbokning ska ske enligt följande. I första hand per telefon 070-5664242, i andra hand via e-post till [email protected],se . Avbeställning som kommer arrangören tillhanda efter resans avgång accepteras ej. Resenär äger endast rätt att avbeställa resan med läkarintyg. Intyget skall klart visa att sjukdomen är akut och av sådan art att resan ej kan genomföras samt att sjukdomen inte varit känd vid bokningstillfället. Vissa resors karaktär innebär andra avbeställningsvillkor än paragrafer 3.1.1 – 3.1.3 som i sådana fall skall anges vid bokningstillfället.

5. ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN OCH INSTÄLLANDE AV RESAN

5.1.1 Minimiantal deltagare. Om inte annat anges vid bokningstillfället är minimiantalet för att kunna genomföra en resa 8 personer. Om minimiantal ej uppnås kan ofta resan genomföras mot ett smärre pristillägg istället för att ställas in. Om pristillägget överstiger 5% av resans totalpris, äger resenären rätt att säga upp reseavtalet.

5.1.2 Ändring av priset. YogiYogini har rätt att ändra resans pris om kostnadsförändringar skett mellan datum för bokning och datum för slutfakturering. Kostnadsförändring kan vara på grund av ändringar i växelkurser (paragraf 5.5), transportkostnader, skatter, tullar eller andra avgifter. Prisändringen meddelas normalt innan slutbetalning ska ske, men kan i undantagsfall även tas ut senare, dock senast 20 dagar före avresa.

7. REKLAMATION OCH AVHJÄLPANDE

7.1.1 Reklamation skall ske senast en månad efter hemkomsten från resan.

8. RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

8.3.1 Läkarintyg. Resenären ansvarar för att skaffa det läkarintyg som krävs för deltagande i franska löpartävlingar.

8.3.2 Reseförsäkring. Resenären är ansvarig för sitt eget försäkringsskydd, typ reseförsäkring/hemförsäkring och även ansvarig för att försäkringsskyddet täcker alla aktiviteter som anordnas under resan, till exempel alternativaktiviteter av extremsportkaraktär, såsom klättring, skärmflygning et cetera. Dessa aktiviteter anges för respektive resa.

10. DEL I DUBBELRUM

Priserna är normalt beräknade som del i dubbelrum. För ensam resenär kan i vissa fall ett tillägg förekomma. I de fall ensamresenär bokat del i dubbel och ingen resenär finns att dela med utgår enkelrumstillägg. I sådana fall är YogiYogini skyldig att meddela resenär senast 20 dagar före den avtalade avresedagen.

11. TIDTABELL

Såvida inte annat angivits, är den vid avtalets ingående angivna avgångstiden och tiden för återkomst för transfer preliminära. De definitiva tiderna skall meddelas resenären så snart som möjligt och senast 7 dagar före avresan.

12. RESORNAS KARAKTÄR

YogiYoginis resor innebär en viss grad av strapatser och oväntade händelser. Deltagaren medverkar under eget ansvar och YogiYoginis kan ej hållas ansvarigt för skador han eller hon ådrar sig under aktiviteterna.

13. HEMSIDOR

YogiYogini svarar ej för riktigheten i uppgifter lämnade på andra hemsidor än YogiYogini egen hemsida ((yogiyogini.se). Det gäller även länkar från andra sidor.

14. RESEGARANTI

Vid köp av paketresa (en resa bestående av transport och ytterligare arrangemang, t.ex. boende eller aktiviteter) gäller paketreselagen. YogiYoginis kommer ställa lagstadgad resegaranti hos Kammarkollegiet. Denna garanti innebär bland annat att resenär har rätt till ersättning för inställd eller avbruten resa i den händelse att YogiYogini kommer på obestånd eller försätts i konkurs. Ansökan om ersättning skall ha inkommit till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd eller avbrutits. Ring Kammarkollegiet för mer information tel: 08-700 08 00.